Šta je prednji ukršteni ligament i koja je njegova uloga?
 
 

ACL je ligamentarna veze u zglobu kolena. Ona je ključna struktura u zglobu kolena, stabilizator za prednju tibijalnu translaciju i sekundarni stabilizator za tibijalnu rotaciju. Ona više stabilizuje unutrašnju nego spoljašnju rotaciju a takođe ima ulogu u stabilizaciji valgus-varus angulacije pri punoj ekstenziji.

 
 
 
 
 
 
Kako nastaju povrede ACL-a?
 
 

Povrede ACL mogu biti

 -kontaktne koje nastaju direktnim kontaktom prilikom udara u kolenu (30% povreda ACL) 

 -nekontaktne koje nastaju pogrešnim pokretom donjeg ekstremiteta (70% povreda ACL su ovakvog tipa) i nastaju  kod pivotnih sportova, zatim kod naglih promena pravaca i indirektnih kontakata

Najčešći mehanizam nastanka povrede je tkzv dinamički valgus sa natkolenicom u unutrašnjom rotacijom i abdukcijom sa kolenom u flekisiji dok je stopalo oslonjeno na podlogu.

 
 
 
 
 
Kog stepena mogu biti povrede ACL-a?
 

U zavisnosti od težine povrde, povrde ACL mogu biti:

-I stepen- istegnuće ligamenta, vlakna ligamenta su istegnuta ali bez prekida kontinuiteta ligamenta, prisutan je bol, može doći do pojave otoka, nema laksiteta u zglobu  kolena, funkcionalnost nije u većoj meri narušena

 -II stepen-Istegnuće ligamenta sa parcijalnom ruptorom i prekidom određenog broja vlakana ligamenta, prisutan je bol, otok, umereni laksitet u zglobu kolena, funkcionalnsot je narušena

 -III stepen- potpuna ruptura i kidanje kontinuiteta vlakana ligamenta, dolazi do izlivanja krvi u zglobu, prisutan je laksitet u zglobu kolena , bol može da bude manjeg inteziteta u odnosu na stepen povrede ,koleno je nefunkcionalno

 
 
Kako se dijagnostikuje povreda? 
 
 

Dijagnoza se postavlja kliničkim pregledom i serijom ortopedskih testova kojima tražimo bol i laksitet u zglobu kolena. Što se  radiografije tiče  magnetna rezonanca je najbolja metoda za utvrđivanje stepena povrede.

 
 
 
Kako se leče povrede ACL-a?
 
 

Lečenje povreda I i Ii stepena se leče neoperativnim putem i to kombinacijom fizikalne terapije, tecar i progresivnim vežbama. Vežbama obima pokreta, snage, motorne kontrole, balansa i propriocepcije , i na kraju pliometrije obnavljamo punu funkcionalnsot u zglobu kolena i u okolnim mišićima koji treba da pruže stabilizaciju zgloba kolena.

 U poslednje vreme pokazalo se da određene osobe mogu da se rehabilituju i neoperativnim putem čak i kod povreda III stepena. Međutim odluka da li je neko kandidat za ovakav vid oporavka je kompleksna i donosi se posle perioda rehabilitacije i niza testiranja koje osoba mora da zadovolji. Takođe godine starosti, da li je u pitanju profesionalni sportista ili rekreativac, da li je povreda izolovana, da li se radi o ponovnoj povredi ligamenta su sve faktori koji se moraju uzeti u obzir tokom ove odluke.

 Ali veliki broj osoba sa povredom III stepena će ipak otići na hirušku intervenciju.

Hirurška intervencija se sastoji od rekonstrukcije ligamenta graftom koji se uzima ili od tetive zadnje lože ili od patelarne tetive. 

 Rehabilitacija posle operacije se sastoji prvo od uspostavljanje normalnog obima pokreta ekstenzije (opružanja kolena), smanjenja otoka i ponovnog paljenja kvadricepsa koji je sklon atrofiji posle povrede ACL-a.

 Svakako savet je da operaciju bi trebalo odložiti na 4-6 nedelje posle povrede, jer je dokazano da mnogo bolji ishod lečenja su imali ljudi koji su prvo odradili 4-6 nedelja preoperativne rehabilitacije, gde su fizikalnom terapijom smanjili otok, povratili obim pokreta u kolenu i povratili snagu i aktivnost mišića donjih ekstremiteta. 

 

 
Kako izgleda rehabilitacija i koje su faze oporavka kroz koje prolazi povređeni?
 
 
Faza
 • Kontrol zapaljenja, bola i otoka primenom modaliteta fizikalne terapije
 • Obnavljanje obima pokreta (prvenstveno ekstenzije-opružiti koleno)
 • Ponovna aktivacija kvadricepsa statičkim vežbama i elektrostimulacijom
 • Edukacija pacijenta o procesu oporavka
Faza II 
 • Progresivni trening jačanja mišića 
 • Povratak punog obima pokreta u zglobu kolena
 • Poboljšanje izdržljivosti, balansa, motorne kontrole, propriocepcije
Faza III
 • Dalje jačanje mišića kroz kompleksnije vežbe i približavanje u odnosu snage kvadricepsa i zadnje lože povređene i nepovređene noge
 • Dalji rad na motornoj kontroli, balansu i propriocepciji kroz sve zahtevnije zadatke
 • Uvođenje blagih pliometričnih vežba  (poskoci, preskakanje konopca, džoging,..)
Faza IV 
 • Teže vežbe pliometrije (skokovi, skokovi na jednoj nozi, lateralni skokovi..)
 • Kretnje sa promenama pravaca 
 • Pokreti i kretnje koje su specifične za sport kojim se povređeni bavi ukoliko je reč o sportisti
 • Nastavlja se sa vežbama snage, balansa i propriocepcije 
 • Priprema povređenog za povratak normalnim životnim i sportskim aktivnostima

Trajanje određene i prelazak u drugu jeste generalno određena vremenom ali je mnogo bitnije da serijom funkcionalnih testova osoba ispuni određene kriterujeme pre prelaska u sledeću fazu.

 

Kada je moguć povratak sportu posle povrede ACL-a?

Prema poslecnjim istraživanjima povratak na takmičarski nivo sporta ne bi trebalo da bude kraći od 9 meseci nakon rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta kolena.  Sa svakim ranijim povratkom na sport povećava se šansa za rerupturu u prve 2 godine i to za 10% za svaki mesec pre isteka 9 meseca. Naravno opet naglašavamo da je od apsolutne važnosti proći sva funkcionalna testiranja, povratiti snagu mišića ,odnos između snage mišića povređene i nepovređene noge da je minimalan a čak težiti ka tome da ga nema, da je sportista i psihički spreman na povratak na teren. 

 

Prevencija ponovnog nastanka povrede?

Nažalost i dalje veliki broj operisanih sportista doživi ponovno povređivanje ligamenta ili čak povredi ACL na suprotnoj nozi. 

Da bi prevenirali u najvećoj mogućoj meri ponovnu povredu potrebno je da 

 

 • se prođe preoperativna rehabilitacija
 • dobar i stručno vođen plan oporavka
 • ne žuriti sa odlukom za povratak na teren-pravilo 9 meseci
 • proći sve funkcionalne testove 
 • nastaviti sa preventivnim programom bar 2 nedeljno i posle završenog oporavka, istraživanja su pokazala da prevetnivni program koji se sastoji od vežbi snage, balansa, motorne kontrole, propriocepcije i pliometrije, je u značajnoj meri uticao na smanjenje procenta ponovnih povreda 

Sa ponosom možemo reći da u našem centru sa velikom efikasnašćo i uspehom se bavimo rehabilitacijom povreda prednjih ukrštenih ligamenata. 

Ukoliko imate ovu povredu pozovite nas i zakažite konsultaciju na 0642222302

Vaš FitFizio 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leave a reply