Da bi smo dobro sproveli rehabilitaciju potrebno je dobro poznavanje faza i njihovih karakteristika kroz koje prolazi tkivo nakon povrede.
Samo tako možemo odabrati prave tehnike i voditi uspešno proces rehabilitacije.
Naravno stepen povrede odrediće i vreme trajanja svake faze.

I faza koja nastupa posle povrede je akutna faza koja traje u proseku 72 sata ali kod težih povreda i do 6 dana.
Ovo je faza zapaljenje tkiva i reakcije imunog sistema na nastalu povredu.
U ovoj fazi prisutni su specifični znakovi zapaljenja otok,hematom,bol,crvenilo i povišena lokalna temperatura.
U ovoj fazi cilj je zaštita povređenog tkiva, ograničenje otoka i smanjenje bola. U tu svrhu koriste se različite terapeutske metode. Sa kineziterapijom se kreće čim bolovi dozvole i koriste se statičke kontrakcije.

II faza subakutna faza ili proliferativna faza kreće po završetku akutne faza i traje do 6 nedelja. Ovo je faza regeneracije povređenog tkiva. Karakteriše je povećanje broja fibroblasta i stvaranje novog kolagena koji služi kao gradivni materijal. Novonastali kolagen je slab i njegova vlakna su neorganizovano postavljana. Terapeutskim tehnikama težimo da novonastali kolagen stimulišemo da se paralelno organizuje i da na taj način sprečimo formiranje većeg ožiljka i nastanka kontraktura.
U funkcionalnom smislu u ovoj fazi težimo ka obnavljanju obima pokreta i mišićne aktivnosti, bez narušavanja regeneracije tkiva.

III faza ili faza remodelovanja tkiva počinje posle predhodne faze i traje u proseku oko 3 meseca ali kod određenih povreda kao što je npr ruptura ACL kolena traje i do 12 meseci. Ova faza predstavlja završnu fazu oporavka tkiva i predstavlja period rekonstrukcije arhitekture zaraslog tkiva. Cilj nam je da stimulišemo što bolje remodelovanje tkiva i prevenciju ožiljka.
U funckionalnom smislu u ovoj fazi ciljevi su nam potpuno vraćanje obima pokreta, snage mišića i propricepcije.


Kao što vidite rehabilitacija zna da bude složen proces zato prepustite svoj oporavak profesionalcima.

Za sve informacije kontaktirajte nas na 0642222302
Vaš FitFizio

Leave a reply